2. คอร์ปัสลูเตียม ( Corpus luteum )

เป็นเนื้อเยื่อสีเหลืองที่เจริญเปลี่ยนแปลงมาจาก graafian follicle หลังตกไข่โดยการกระตุ้นจาก LH คอร์ปัสลูเตียมจะสร้างฮอร์โมนชนิดสำคัญที่สุดคือ โปรเจสเตอโรน ( progesterone ) ซึ่งจะมีปริมาณสูงสุดประมาณวันที่ 21-23 ของรอบเดือน ( หลังตกไข่ 1 สัปดาห์ ) และมีปริมาณต่ำสุดประมาณวันที่ 1-9 ของรอบเดือน
หน้าที่ของโปรเจสเตอโรน
1. ยับยั้งการหลั่ง FSH และ LH เพื่อมิให้เกิดการเจริญของไข่
2. กระตุ้นการหนาตัวของเยื่อบุผนังมดลูกชั้นในเพื่อเตรียมตั้งครรภ์
3. ควบคุมการตั้งครรภ์ในช่วงแรก ๆ